Koło Łowieckie Ryś Żary
Koło Łowiecki Ryś Żary
     
   
     
 

Historia Koła Łowieckiego RYŚ w Żarach, to nie tylko nasza przeszłość, którą próbujemy jak najwierniej odtworzyć i upamiętnić, to także historia współczesna naszego Koła, którą będziemy starali się tutaj aktualizować.

Niniejsza podstrona będzie na bieżąco rozwijana i rozbudowywana - aktualny stan informacji ->2006r.

 Logo Old

Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW KOŁA

1. Historia Łowiectwa na Ziemii Żarskiej

2. Historia Koła Łowieckiego RYŚ w Żarach


Logo New

DZIEJE WSPÓŁCZESNE

1. Członkowie.

2. Obwody.

3. Nasze psyHistoria powojennego łowiectwa ziemi żarskiej

     Po zakończeniu działań wojennych, na terenach Ziemi Lubuskiej a bliżej na terenie Ziemi Żarskiej, wśród mieszkańców (osadników, tak wojskowych jak i cywilnych), znalazło się wielu zwolenników,a w tym także i zapaleńców myślistwa.
     Wywodzili się oni najczęściej z przedwojennych leśników myśliwych, ale nie tylko, bo znaleźli się też ludzie młodzi, których ciągnęła do myślistwa jakaś cienka, niewidzialna, ale trudna do zerwania nić, gwarantująca dużo pracy i wysiłku, ale i możliwość przeżycia wielu wspaniałych przygód.
     W sytuacji, kiedy kolejno w regionie ukształtowała się lokalna władza i administracja, przyszła pora na powołanie do życia organizacji łowieckiej.
     W pierwszych dniach września 1946 roku, odbyło się w Żarach pierwsze organizacyjne zebranie myśliwych(uczestniczyło 19 osób). Na kolejnym-drugim zebraniu, które odbyło się 14 września 1946r., powołano Stowarzyszenie „Jeleń". Przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.
     Prezesem Stowarzyszenia został Jan Dąbrowski, Łowczym wybrano Aleksandra Herciga, a sekretarzem Edwarda Zalenta. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano Józefa Pieczyraka i Stefana Sęka. W zebraniu jako gość, uczestniczył Starosta Żarski-Piotr Kania:
     Przyjęty Statut Stowarzyszenia został zatwierdzony bez uwag w dniu 16.10.1946r przez Wojewódzką Radę Łowiecką Dolnego Śląska w Jeleniej Górze i wpisany do rejestru pod pozycją 772/46.
     W zakresie prawa wykonywania polowań Stowarzyszeniu „Jeleń", podporządkowany był teren całego powiatu Żarskiego.
     Z biegiem lat następowały kolejne zmiany organizacyjne. Na zebraniu w dniu 26 czerwca 1948 roku, powołano do życia Powiatową Radę Łowiecką w składzie: Marian Rogowski, Jan Dąbrowski, Wacław Lewandowski, Józef Ostrowski oraz Komisję Rewizyjną pod przewodnictwem Leśniczego Baczynysza.
     Jednocześnie po dwóch latach działalności, Stowarzyszenie „Jeleń" przemianowano na Koło Łowieckie „Cietrzew".
     Ważną datą.w historii Łowiectwa Polskiego był dzień 2 październik 1952r. W dniu tym ukazał się długo oczekiwany Dekret Prezydenta R.P.- „O prawie Łowieckim".
     Po kolejnych dwóch latach decyzją PRN w Żarach, po uzgodnieniach z Nadleśnictwem, obszar Powiatu Żarskiego podzielono na obwody łowieckie. Tym sposobem w 1954r. z K.Ł. „Cietrzew" wyłoniły się trzy nowe Koła Łowieckie. Oprócz K.Ł. „Cietrzew" zaczęły funkcjonować:
- K.Ł. „Bażant" z Żarach,
- Wojskowe K.Ł. „Ryś" w Żarach,
- K.Ł. „Lisek" w Trzebielu.
     Na koniec 1954r. w tych czterech Kołach Łowieckich, polowało łącznie 76 myśliwych.

Materiał autoryzowany przez kol.Romualda Wiatrowskiego, członka PZL od 01.07.1947r

 foto mini


Historia Koła Łowieckiego RYŚ w Żarach 1954-2006


Powstanie.

            Początki Koła Łowieckiego „Ryś” w Żarach datują się na pierwszą połowę lat 50-tych, kiedy to na szczeblu krajowym przeprowadzano generalną reformę łowiectwa polskiego. Wówczas kraj formalnie podzielono na obwody łowieckie i poszczególnym kołom łowieckim przydzielano wyodrębnione obwody łowieckie.

            Na tle tych reform w roku 1954 spośród myśliwych ziemi żarskiej zebrała się grupa osób, na co dzień pełniących obowiązki w służbach mundurowych, która utworzyła Wojskowe Koło Łowieckie „Ryś” z siedzibą w Żarach.

            Ówczesny status Koła, czynił je ściśle podległym i nadzorowanym przez struktury administracyjne Wojska Polskiego. Całokształt działalności Koła podlegał kontroli i nadzorowi dowódcy garnizonu oraz Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, przy którym funkcjonowało stanowisko ds. łowieckich (tzw. Łowczy Okręgowy). Niezależnie od powyższego koło podlegało administracyjnie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.

 

Członkowie.

            Z racji tego, iż dzierżawione przez Koło obwody leżały na terenach będących w zarządzie wojskowym, a obszar ten w znacznej większości stanowił teren zamknięty, pierwotnie członkami Koła mogli zostać tylko żołnierze, niekiedy oficerowie Milicji, a także członkowie rodzin tych osób. Stan ten zmienił sie po odwilży z pierwszej połowy lat 80-tych, kiedy to do Koła zaczęto przyjmować osoby cywilne.

 

Gospodarka łowiecka.

            Początkowo Koło uzyskało trzy obwody łowieckie. Były to obecnie dzierżawione 122 i 123, a także obwód łowiecki obejmujący teren na południe od drogi relacji Żary - Żagań do wsi Kunice, Siodło, Szczepanów. Około roku 1975, w związku z problemami finansowymi, Koło zrzekło się tego obwodu z uwagi na znaczne koszty jego utrzymania związane z dużymi szkodami.

            Należy zaznaczyć, iż w odróżnieniu od kół cywilnych, koła wojskowe nie mogły pozyskiwać dochodów z organizacji polowań dewizowych. Fakt ten rekompensowały częściowo dofinansowania z płynące z wojska.

            Zarówno wojskowe jak i cywilne koła łowieckie partycypowały w rekompensatach szkód wyrządzonych przez zwierzynę na równych zasadach. Początkowo procentowy odsetek udziału kół łowieckich w finansowaniu odszkodowań dla rolników, Państwowych Gospodarstw Rolnych, wynosił 5%, następnie 15% aż po obecnie obowiązującą zasadę pełnej rekompensaty szkód przez koła łowieckie. Wysokość partycypacji w odszkodowaniu była również uzależniona od wykonania przez Koło planu pozyskania zwierzyny. W przypadku niepełnej realizacji planu Nadleśnictwo mogło obciążyć Koło obowiązkiem dodatkowej partycypacji w rekompensowaniu szkód łowieckich.Polowanie.

             Początkowo polowanie odbywało się na całych dzierżawionych obwodach, nie było podziału na rewiry, a myśliwi wpisywali się w jednej książce wyłożonej w miejscowości Złotnik. W połowie lat 90-ych, w wykonaniu wcześniej nałożonego odgórnie obowiązku, obwody podzielono na rewiry i od tego czasu myśliwi mogą wpisywać się na czas jednego polowania tylko na jeden rewir.

polowanie

Miejsce spotkań.

            Dla celów zebrań, dyskusji i biesiad Koło Łowieckie gospodarowało Salą Myśliwską w Klubie Oficerskim w Żarach, a po jej likwidacji od 1994 roku Salą Myśliwską urządzoną na terenie 105-ego Szpitala Wojskowego, w bloku nr 9. Obecnie walne zgromadzenia, biesiady towarzyszące polowaniom zbiorowym i innego rodzaju wydarzeniom odbywają się w miejscowości Olszyniec, w siedlisku urządzonym przez członków Koła.

spotkania

Nie sposób oczywiście nie wspomnieć o organizowanych przez Koło na terenie 105-tego Szpitala Wojskowego balach myśliwskich, cieszących się bardzo dużą popularnoscią zarówno wśród myśliwych z okolic, jak i osób nie związanych bezpośrednio z łowiectwem.

bal1


bal2

Władze.

            Historyczne dane dotyczące członków władz Koła przedstawiają się następująco:

- począwszy od roku 1970 członkami Zarządu naszego Koła byli kolejno

            kol. Janowski – Prezes, kol. Horyń – Łowczy

            kol. Janowski – Prezes, kol. Łysek – Łowczy

            kol. Horyń – Prezes, kol. Łysek – Łowczy

            kol. Horyń – Prezes, kol. Jankowski – Łowczy

            kol. Remiszewski – Prezes, kol. Jankowski – Łowczy

- w roku 1995 Prezesem naszego Koła został kol. Stanisław Wróblewski, a Łowczym kol. Andrzej Napiórkowski,

- w roku 2005 Walne Zgromadzenie wybrało Prezesem kol. Adama Słabickiego, a Łowczym ponownie Andrzeja Napiórkowskiego.

 

            Obecnie Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie nry 122 i 123 o łącznej powierzchni 10130ha oraz liczy 49 członków macierzystych, 4 członków niemacierzystych, 8 kandydatów. Pomimo szeregu postępujących zmian i utrudnień Koło w szybkim tempie rozwija działalność gospodarczą i rolniczą, aktywizuje prace społeczne członków, celem właściwego zagospodarowania łowiska i poprawy dobrostanu populacji zwierzyny oraz rozwoju i popularyzacji łowiectwa polskiego.
/Maj 2006/

Źródła:

relacja kol. Zbigniewa Jankowskiego - członka KŁ „Ryś” od 1971r., członka PZŁ od 1960r., Łowczego Koła w okresie 1978-1995.

autor
Logo New

DZIEJE WSPÓŁCZESNE

1. Członkowie.

2. Obwody.

3. Nasze psy


AKTUALIZACJA NIEBAWEM!